Luật Đo đạc và bản đồ của Việt Nam được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2018 có nhiều quy định liên quan trực tiếp đến các tổ chức, cá nhân nước ngoài khi tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Tìm theo vần