Sản phẩm bản đồ có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong những năm qua, việc sử dụng sản phẩm bản đồ tại Việt Nam  còn hạn chế. Việc tăng cường sử dụng sản phẩm bản đồ càng có nghĩa  quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tìm theo vần