Ngày 25 tháng 6 năm 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ban hành Lệnh số 05/2018/L-CTN về việc công bố Luật Đo đạc và Bản đồ.

Tìm theo vần