Đây là bài viết của anh Cấn Đình Việt, một thương nhân, về một việc làm của chính anh làm cho tôi thực sự cảm động về ý thức, trách nhiệm đối với Tổ quốc. Đặc biệt là đối với những người trong Ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam không khỏi suy nghĩ về trách nhiệm của mình. Xin phép đăng lại bài viết của anh.

Tìm theo vần