sổ mục kê đất đai

 


 

Sổ được lập theo đơn vị hành chính cấp xã để ghi các thửa đất và các thông tin về thửa đất đó, phục vụ yêu cầu tổng hợp, thống kê diện tích đất đai, lập và tra cứu sử dụng các tài liệu, hồ sơ địa chính khác.

 

Sổ mục kê đất được lập trên cơ sở bản đồ địa chính và tài liệu điều tra đo đạc đã được chỉnh lí sau khi xét duyệt cấp giấy chứng nhận và xử lí các trường hợp vi phạm đất đai.