sai số tương đối

 


 

Trong đo đạc, nếu chỉ dùng sai số trung phương để đánh giá kết quả đo thì nhiều khi chưa thật đúng.

 

Vd: khi đo đoạn S1=100 m có m1 = ± 1cm và đoạn S2 = 2 m có m2 = ± 1cm.

 

Muốn biết đoạn nào đo chính xác hơn, nếu dùng sai số trung phương m1, m2 để so sánh thì chưa rõ, mà phải dùng sai số trung phương tương đối, đó là tỉ số giữa sai số trung phương với trị số kết quả đo.

 

Tỉ số giữa sai số đo và giá trị đại lượng đo, trong đó tử số luôn nhận giá trị là 1 còn mẫu số được làm tròn đến bội số của 10; biểu thức có dạng: 1/T = mL/L