sai số MO

 


 

Sai số góc do trục ống kính ngắm máy kinh vĩ không trùng với vạch chuẩn đọc số hoặc vạch “0” trên thang đọc số.

 

Đối với máy kinh vĩ kĩ thuật nếu trị số MO vượt quá hai lần sai số đọc số (2i>0,3t; trong đó t là giá trị khoảng chia nhỏ nhất trên thang đọc số) thì phải hiệu chỉnh sai số MO.