sai số đào thông hầm

 


 

Tổng hợp các loại sai số của lưới khống chế trên mặt đất, sai số đo liên hệ, sai số của lưới khống chế trong hầm, sai số bố trí chi tiết...

 

Do ảnh hưởng của các sai số này nên hai trục tim hầm đào đối hướng không thể gặp nhau chính xác tuyệt đối.