ORACLE

 


 

Hệ quản trị CSDL quan hệ được sử dụng để quản lí CSDL không gian lớn, phức tạp.