lưới khống chế đo vẽ mỏ lộ thiên

 


 

Tập hợp các điểm được bố trí trong lòng mỏ, trên các tầng khai thác làm cơ sở cho việc đo vẽ chi tiết để thành lập các loại bản đồ, bình đồ tính khối lượng và tiến hành các công tác đo đạc phục vụ khai thác như đào hào, xác định giới hạn khai thác, khoan nổ mìn...

 

Toạ độ và độ cao các điểm lưới khống chế đo vẽ được xác định dựa vào các điểm của lưới khống chế cơ sở mặt bằng và độ cao. Mật độ các điểm khống chế đo vẽ phụ thuộc vào địa hình, mức độ phức tạp của các đối tượng đo vẽ và tỉ lệ bản đồ cần thành lập.

 

Điểm khống chế đo vẽ được bố trí trên các mặt tầng nên thường bị phá huỷ do hoạt động khai thác. Vì vậy, phải tiến hành khôi phục, bổ sung các điểm khống chế đo vẽ theo chu kì theo tháng hoặc theo quý.