in phim

 


 

Một quá trình gia công phim điện ảnh thông thường bằng máy in phim âm bản thành phim dương bản hoặc ngược lại.

 

Quá trình in phim được thực hiện trong buồng tối. In hàng loạt; từ một âm bản in thành nhiều dương bản để đem chiếu trên mạng lưới chiếu bóng.