đào lò đối hướng

 


 

Một trong những dạng công việc quan trọng của trắc địa mỏ, thường sử dụng khi xây dựng mỏ và khai thác mỏ nhằm tăng tốc độ mở mỏ hoặc mở các mức khai thác mới, áp dụng cho các trường hợp đào các đường lò khu vực sân ga dưới giếng, các đường lò chuẩn bị và các loại đường lò khác phân cắt các khu vực khai thác.

 

Tuỳ thuộc vào mức độ khó khăn phức tạp mà áp dụng các biện pháp thích hợp nhằm loại trừ các sai số lớn do nhầm lẫn.