Chưởng bạ

 


 

Một chức vụ thời Pháp thuộc, có chức năng quản lí bản đồ địa chính, sổ địa bạ, sổ điền bạ, hướng dẫn làm thủ tục mua bán, chuyển đổi ruộng đất, chỉnh lí biến động, dẫn đạc... ở làng, xã.