chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 


 

Thỏa thuận chuyển quyền sử dụng đất cho người khác theo quy định của pháp luật (Bên chuyển quyền không còn quyền sử dụng đất với đất đai đã chuyển nhượng, Bên nhận chuyển nhượng được quyền sử dụng đất).