chuyển nhượng ngầm

 


 

Việc chuyển quyền sử dụng đất cho nhau không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.