cho thuê quyền sử dụng đất

 


 

Việc giao quyền sử dụng đất của Bên có quyền sử dụng sử dụng đất theo quy định của pháp luật (Bên cho thuê) cho Bên thuê sử dụng trong một thời hạn nhất định.

 

Bên thuê phải trả tiền thuê đất, sử dụng đất đúng mục đích và trả lại quyền sử dụng đất cho Bên cho thuê khi hết hạn thuê đất.