cú pháp bản đồ

 


 

Sự liên hệ các kí hiệu với nhau trong hệ thống của chúng.

 

Nhiệm vụ của cú pháp bản đồ bao gồm : xây dựng và hệ thống hóa kí hiệu bản đồ theo các phần tử cấu tạo và theo khả năng của đường nét, nghiên cứu các khả năng kết hợp đường nét trong một kí hiệu để tạo ra dãy kí hiệu, nghiên cứu phối hợp không gian của các kí hiệu và xây dựng chúng cho hợp lí, nghiên cứu khả năng có thể tạo ra sự biến đổi các kí hiệu.