Trái Đất số

 


 

Hệ thống đa phân giải thể hiện hành tinh 3 chiều, trong đó có thể chứa đựng một khối lượng lớn dữ liệu tham khảo địa lí với độ phân giải 1 m, cho mọi người sử dụng.

 

Dự án “Trái Đất số” do Joel L. Morrison trình Chính phủ Hoa Kì vào năm 1998.