bản đồ ngôn ngữ   


Bản đồ biểu thị sự phân bố về mặt địa lí các hiện tượng ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp của các phương ngữ và các ngôn ngữ trên vùng lãnh thổ của một nước, một khu vực nhất định. Một số quốc gia như Pháp, Hoa Kì còn xuất bản các tập bản đồ ngôn ngữ.