bản đồ hiệu đẳng cấp


Bản đồ thành lập để nghiên cứu mối liên hệ của hai hiện tượng cùng một khu vực được biểu thị trên bản đồ theo cùng một phương pháp phân chia các đơn vị lãnh thổ.

Từ bản đồ, có thể nhanh chóng thấy được sự khác biệt về đẳng cấp của hai hiện tượng và xác định được khu vực trọng điểm cần nghiên cứu.