bản đồ địa mạo chung

 


 

Một loại bản dồ địa mạo thể hiện những đặc trưng của địa hình, nội dung bản đồ phản ánh tổng thể các chỉ tiêu riêng, trong dó quan trọng nhất là những đặc diềm trắc lượng mô tả và trắc lượng-hình thái, nguồn gốc phát sinh và tuổi của địa hình.

 

Có thể phân loại bản đồ địa mạo chung thành hai loại: bản đồ phân tích và bản đồ tổng hợp.