kích thư­ớc bản đồ

 


 

Giới hạn của diện tích bề mặt Trái Đất được biểu thị trên bản đồ. Kích thước bản đồ địa hình cơ bản quốc gia Việt Nam được quy định trong hệ thống phân mảnh bản đồ theo từng loại tỉ lệ và thường căn cứ vào các đường kinh tuyến, vĩ tuyến làm giới hạn.

 

Trong Hệ VN-2000, quy định mỗi mảnh bản đồ địa hình tỉ lệ 1:1000 000 có kích thước 4o x 6o, tỉ lệ 1:500 000 là 2o x 3o, tỉ lệ 1:250 000 là 1o x 1o30', tỉ lệ 1:100 000 là 30' x 30, tỉ lệ 1:50 000 là 15'15', tỉ lệ 1:25 000 là 7'30" x 7'30", tỉ lệ 1:10 000 là 3'45" x 3'45", tỉ lệ 1:5 000 là 1'52,5"x 1'52,5", tỉ lệ 1:2 000 là 37,5"x37,5".

 

Đối với các loại bản đồ khác, kích thước bản đồ được quy định tuỳ theo mục đích và yêu cầu sử dụng của bản đồ.