quyền sử dụng đất

 


 

Quyền khai thác ở đất đai những thuộc tính có ích để phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế xã hội. Nhà nước không trực tiếp sử dụng toàn bộ đất đai mà giao một phần đất đai cho các tổ chức và cá nhân sử dụng.

 

Quyền sử dụng đất của Nhà nước là vĩnh viễn, quyền sử dụng đất của các tổ chức và cá nhân bị hạn chế theo không gian, thời gian và mục đích sử dụng. Người sử dụng đất có nghĩa vụ đối với Nhà nước như nộp thuế sử dụng đất và tuân thủ các quy định của Nhà nước về sử dụng đất.