quyền sở hữu trí tuệ

 


 

Bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp.