quyền định đoạt đất đai

 


 

Quyền quyết định tính pháp lí của đất đai.

 

Nhà nước thực hiện quyền này thông qua việc quyết định mục đích sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.