quy trình công nghệ

 


 

Tổng thể các phương pháp sản xuất, chế biến, thay đổi tình trạng, thuộc tính, hình thức nguyên liệu, vật tư hay bán thành phẩm có liên hệ với nhau trong quá trình sản xuất.

 

Quy trình công nghệ thường bao gồm sơ đồ biểu diễn trình tự các hạng mục công việc cần phải tiến hành để tạo ra sản phẩm cuối cùng và các yêu cầu cụ thể cho từng bước công việc đó. Quy trình công nghệ của sản xuất có ảnh hưởng quyết định đối với chất lượng sản phẩm và chỉ tiêu kinh tế của đơn vị sản xuất.

 

Khi xây dựng quy trình công nghệ cần lựa chọn phương án tiên tiến, phù hợp với điều kiện thực tế, tiết kiệm nhất mà vẫn bảo đảm nhiệm vụ tạo ra sản phẩm đảm bảo về số lượng và chất lượng, đồng thời phải nghiêm chỉnh tuân theo kỉ luật công nghệ trong quá trình sản xuất, chú ý áp dụng rộng rãi những kinh nghiệm sản xuất tiên tiến đã được quy định.