quy tắc trình bày đối tượng địa lí

 

A: Portrayal rule

 


 

Các quy tắc được áp dụng cho một kiểu đối tượng địa lí trong lược đồ ứng dụng để chỉ ra các cách thức thể hiện kiểu đối tượng địa lí đó dưới dạng đồ họa.