quy phạm pháp luật

 


 

Quy tắc xử sự do nhà nước xác lập, thừa nhận hoặc phê chuẩn và được bảo đảm với sức mạnh cưỡng chế của nhà nước nhằm điều chỉnh các mối quan hệ lẫn nhau của các tổ chức, các cơ quan, các cá nhân riêng biệt.

 

Về cơ cấu, quy phạm pháp luật thường gồm 3 phần: giả định, quy định và chế tài. Các quy phạm pháp luật có thể chia theo ngành luật: các quy phạm luật nhà nước, các quy phạm luật dân sự, các quy phạm luật lao động, các quy phạm luật hình sự...

 

Cũng có thể phân các quy phạm pháp luật thành các quy phạm vật chất và các quy phạm tố tụng.