quy phạm kĩ thuật

 


 

Tài liệu do bộ hoặc tổng cục ban hành, nhằm quy định các nguyên tắc cơ bản, các chuẩn mực và các điều kiện kĩ thuật phải tôn trọng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công, lắp đặt, thí nghiệm, vận hành, quản lí, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, thiết bị. 

 

Các văn bản quy định kĩ thuật của ngành đo đạc và bản đồ đã ban hành trước đây phần lớn là quy phạm kĩ thuật: quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỉ lệ 1: 10 000 – 1:25 000, quy phạm thành lập bản đồ địa hình tỉ lệ 1:50 000...  Quy phạm kĩ thuật là cơ sở pháp lí về kĩ thuật, có tác dụng tăng cường tính tổ chức và kỉ luật trong sản xuất, bảo đảm an toàn lao động, thúc đẩy việc sử dụng hợp lí và tiết kiệm nguyên vật liệu.

Thep Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kĩ thuật năm 2007, các quy phạm kĩ thuật phải được chuyển đổi sang tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật.