quy phạm đo vẽ bản đồ địa chính

 


 

Văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành nhằm quy định các nguyên tắc cơ bản, các chuẩn mực và các điều kiện kĩ thuật phải tôn trọng trong công tác đo vẽ bản đồ địa chính.

 

Quy phạm là cơ sở pháp lí về kĩ thuật, có tác dụng tăng cường tính tổ chức và kỉ luật trong sản xuất, bảo đảm an toàn lao động, tạo ra các sản phẩm có chất lượng, đáp ứng các yêu cầu quản lí đất đai.