quy phạm

 


 

Tài liệu hợp pháp được ban hành trong một phạm vi chính quyền địa phương nhất định (tỉnh, quốc gia) hoặc các lĩnh vực chuyên môn khác nhau nhằm quy định mức độ tối thiểu các vấn đề có liên quan được chấp nhận trong thiết kế kĩ thuật nhằm đảm bảo chất lượng công trình, sản phẩm.