quy mô lớp đối tượng

 


 

Các giá trị toạ độ xác định một khung giới hạn hình chữ nhật tối thiểu (xmin,ymin và xmax,ymax) của một lớp đối tượng hoặc một lưới ô vuông.

 

Tất cả các toạ độ của lớp hoặc ô lưới đều phải nằm trong biên giới này.