quy hoạch sử dụng đất

 


 

Hệ thống các biện pháp của Nhà nước (thể hiện đồng thời ba tính chất kinh tế, kĩ thuật và pháp chế) về tổ chức sử dụng và quản lí đất đai đầy đủ, hợp lí, khoa học và có hiệu quả cao nhất, thông qua việc phân bổ quỹ đất đai và tổ chức sử dụng đất đai như tư liệu sản xuất, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất của xã hội, tạo điều kiện bảo vệ đất đai và môi trường.

 

Về thực chất, quy hoạch sử dụng đất đai là quá trình hình thành các quyết định nhằm tạo điều kiện đưa đất đai vào sử dụng bền vững để mang lại lợi ích cao nhất, thực hiện đồng thời hai chức năng: điều chỉnh các mối quan hệ đất đai và tổ chức sử dụng đất như tư liệu sản xuất đặc biệt với mục đích nâng cao hiệu quả sản xuất của xã hội kết hợp với bảo vệ đất và môi trường.

 

Quy hoạch chia làm hai loại: Quy hoạch đất đai cho các vùng, các ngành và quy hoạch đất đai trong nội bộ cơ quan, cơ sở sản xuất. Quy hoạch sử dụng đất có liên quan chặt chẽ đến việc quy hoạch cho các mục tiêu như: cơ sở hạ tầng, giao thông, công trình xây dựng, dịch vụ xã hội và phát triển kinh tế.

 

Quy hoạch sử dụng đất được tiến hành ở các quy mô khác nhau: cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, cả nước.