quy hoạch lãnh thổ

 


 

Việc tổ chức phân bố lại dân cư và các hoạt động kinh tế trên một lãnh thồ để tránh tình trạng có sự chệnh lệch quá lớn giữa các vùng tập trung công nghiệp, đông dân với các vùng nông thôn thưa dân, kém phát triển.