quy định kĩ thuật

 


 

Văn bản quy định những yêu cầu kĩ thuật, có thể trực tiếp hoặc trích dẫn từ các tiêu chuẩn, đặc tính kĩ thuật hoặc quy phạm thực hành.

 

Một quy định kĩ thuật có thể được kèm theo một hướng dẫn kĩ thuật nhằm chỉ rõ những cách thức để thoả mãn những yêu cầu của quy định, nghĩa là điều khoản hướng dẫn thực hiện.