quỹ đất đai

 


 

Toàn bộ đất đai của xã hội được nhà nước phân bố và sử dụng vào các mục đích khác nhau để đáp ứng nhu cầu về các mặt của xã hội trong từng giai đoạn phát triển nhất định.

 

Quỹ đất đai bao gồm: đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp,  đất khu dân cư, đất chuyên dùng, đất chưa sử dụng.

 

Ở Việt Nam, quỹ đất đai có 32,924 triệu ha, trong đó đất nông nghiệp 9,345 triệu ha, đất lâm nghiệp 11,575 triệu ha, đất ở 0,443 triệu ha, đất chuyên dùng 1,533 triệu ha, đất chưa sử dụng 10,027 triệu ha (theo “Niên giám thống kê 2000”). Diện tích đất nông nghiệp bình quân đầu người đạt 0,1 ha, thuộc loại thấp nhất thế giới.