quốc gia

 


 

Thực thể pháp lí bao gồm 3 yếu tố cấu thành: lãnh thổ (yếu tố vật chất, cơ sở vật chất), dân cư và quyền lực công cộng (các yếu tố tinh thần).

 

Quốc gia là chủ thể cơ bản của luật quốc tế. Chủ quyền quốc gia là đặc trưng cơ bản, quan trọng của quốc gia. Theo pháp luật quốc tế hiện đại, tất cả các quốc gia đều bình đẳng về chủ quyền.