quận

 


 

Đơn vị quản lí hành chính tại các thành phố trực thuộc trung ương.

 

Quận là cấp dưới thành phố, tương đương với huyện, thị xã. Quận được chia nhỏ thành nhiều phường. 

 

Trong lịch sử, quận là một đơn vị hành chính lớn thời Bắc thuộc (vd. Quận Giao Chỉ) rộng bằng nhiều tỉnh ngày nay gộp lại.