quang sai

 


 

Trong quang học, khuyết tật ở ảnh do một thấu kính hoặc gương cong tạo ra.

 

Trong sắc sai ảnh, do thấu kính tạo ra có vân nhuộm màu do thuỷ tinh khúc xạ ánh sáng màu khác nhau.

 

Trong cầu sai, các tia sáng từ vật đi tới tiêu điểm ở những vị trí hơi khác nhau do độ cong của thấu kính hoặc gương.