quang phổ

 


 

Phổ bức xạ điện từ, có bước sóng từ  103 µm - 10-3 µm, sinh ra do các chuyển dời lượng tử giữa các mức năng lượng của hệ nguyên tử, phân tử.

 

Quang phổ của một chất thường có dạng tập hợp các vạch quang phổ, mỗi vạch tương ứng với một bước sóng hay một tần số bức xạ xác định, hoặc các đám vạch và cả các dải liên tục. Tuỳ theo hướng chuyển dời lượng tử còn phân biệt: quang phổ hấp thụ - khi nguyên tử chuyển từ mức năng lượng dưới lên mức năng lượng trên; quang phổ bức xạ - hướng ngược lại.

 

Quang phổ được chia thành nhiều miền: miền hồng ngoại, miền ánh sáng nhìn thấy, miền tử ngoại. Đối với sóng điện từ ở ngoài ba miền này, thường không dùng thuật ngữ quang phổ mà dùng thuật ngữ phổ, vd: phổ tia X, phổ sóng vô tuyến.