quản trị trùng hợp

 


 

Tính năng quản trị cơ sở dữ liệu để duy trì sự ổn định dữ liệu khi có sự truy nhập đồng thời của nhiều người sử dụng. Một kĩ thuật điển hình là cho phép một số l­ượng bất kỳ người sử dụng có quyền đọc, nhưng chỉ cho phép một người sử dụng quyền ghi.

 

Người sử dụng thứ hai muốn có quyền ghi phải chờ cho đến khi người thứ nhất hoàn thành các thao tác của họ.