quản thủ địa bộ

 


 

Một hình thức quản lí đất đai ở Nam kì thời Pháp thuộc đối với khu vực chưa có bản đồ giải thửa chính xác.