quản lí tài nguyên và môi trường

 


 

Hoạt động quản lí, giám sát, điều chỉnh của ngành quản lí tài nguyên thiên nhiên và môi trường nhằm hạn chế tối đa các tác động có hại đối với môi trường do các hoạt động của con người và sự phát triển của khoa học kĩ thuật gây nên, đồng thời đảm bảo sự cân bằng sinh thái và phát triển bền vững, đảm bảo chất lượng cuộc sống cho người dân.

 

Nội dung của quản lí tài nguyên và môi trường bao gồm tất cả các vấn đề về khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và các hoạt động có khả năng tác động đến môi trường và các hệ sinh thái.