quản lí sử dụng đất

 


 

Một nội dung quan trọng của quản lí đất đai, bao gồm việc thống kê hiện trạng sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm đảm bảo toàn bộ đất đai được sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả cao về kinh tế - xã hội, góp phần bảo vệ môi trường.