quản lí Nhà nước về đất đai

 


 

Tổng thể các hoạt động của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc thi hành và bảo vệ chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai, bao gồm:

 

1) Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lí, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản đó;

 

2) Xác định địa giới hành chính, lập và quản lí hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính;

 

3) Khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất; lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất;

 

4) Quản lí quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

 

5) Quản lí việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

 

6) Ðăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lí hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

 

7) Thống kê, kiểm kê đất đai;

 

8) Quản lí tài chính về đất đai;

 

9) Quản lí và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản;

 

10) Quản lí, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất;

 

11) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lí vi phạm pháp luật về đất đai;

 

12) Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong việc quản lí và sử dụng đất đai;

 

13) Quản lí các hoạt động dịch vụ công về đất đai.