quản lí lãnh thổ

 


 

Việc áp dụng các biện pháp hợp lí để sử dụng, bảo vệ, cải tạo môi trường tự nhiên cùng với những chính sách kinh tế - xã hội đúng đắn để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống con người về mọi phương diện, dựa trên cơ sở điều hoà một cách khoa học những mối quan hệ tự nhiên và xã hội, tạo ra sự phát triển bền vững, sản xuất gia tăng và môi trường được bảo vệ, không bị ô nhiễm.