quản lí địa chính

 


 

Thuật ngữ gọi chung cho cả hệ thống của công tác địa chính. Đó là các biện pháp giúp cơ quan nhà nước có đầy đủ các thông tin đất đai, quyền sử dụng đất, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chủ sở hữu và sử dụng đất.

 

Nội dung bao gồm: điều tra, đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng kí đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phân loại, phân hạng đất, định giá đất...

 

Quản lí địa chính có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lí đất đai, lập quy hoạch tổng thể nền kinh tế quốc dân, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng chính sách đất đai, thu thuế sử dụng đất...