quản lí chất lượng sản phẩm

 


 

Phương pháp và hoạt động tác nghiệp được sử dụng để thoả mãn những yêu cầu đối với chất lượng.

 

Quản lí sản phẩm bao gồm việc tạo lập và duy trì một trình độ cần thiết về chất lượng sản phẩm khi nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, vận hành hoặc sử dụng sản phẩm đó.

 

Những công việc trên được thực hiện bằng cách kiểm tra chất lượng và tác động có định hướng tới những điều kiện và yếu tố có ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm; quản lí sản phẩm được thực hiện ở các giai đoạn sản xuất sản phẩm và ở các cấp quản lí.