quản lí chất lượng

 


 

Tập hợp các hoạt động của chức năng quản lí chung nhằm xác định chính sách, mục tiêu, trách nhiệm và thực hiện chúng bằng các biện pháp như hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng trong khuôn khổ một hệ thống chất lượng.