quan hệ nhiều - một

 

A: many-to-one relate

 


 

Quan hệ trong đó nhiều bản ghi của một bảng có quan hệ với một bản ghi của một bảng khác.