quan hệ một - nhiều

 

A: one-to-many

 


 

Quan hệ trong đó một bản ghi trong một bảng liên kết với nhiều bản ghi trong một bảng khác.