quan hệ đối tượng địa lí

 

A: Feature association

 


 

Quan hệ mô tả mối liên kết giữa các đối tượng địa lí cùng loại hoặc khác loại.