phép chiếu tự do

 


 

Phép chiều bản đồ, trung gian giữa phép chiếu đồng góc và phép chiếu đồng diện tích. Trên bản đồ, có sai số tỉ lệ diện tích (p –1) ¹ 0, sai số biến dạng góc w ¹ 0, nhưng tỉ lệ chiều dài theo một chiều nào đó trên bản đồ không đổi  hoặc được giữ nguyên như trên Trái Đất; nếu tỉ lệ chiều dài m = 1 thì sẽ được lưới chiếu đồng khoảng cách của một chiều kinh tuyến hoặc vĩ tuyến.

 

Nếu tỉ lệ chiều dài m ¹ 1 (m = c là hằng số) thì sẽ được lưới chiếu đồng khoảng cách. Nếu m = m =1 thì sẽ được lưới chiếu đồng chiều dài kinh tuyến.